Under 2017 utfördes naturvärdesinventeringar vid Bottnaryd, Jönköpings kommun. Länsstyrelsen Jönköping län efterfrågade en kompletterande naturvärdesinventering av områden där kranplatser, vägbreddning, samt nya väg- och kabeldragningar planerades för upprättning av vindkraftverk. Inventeringsmetodiken som användes var naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS199000:2014).

Vid första fältbesöket identifierades fyra naturvärdesobjekt, samtliga klass 3. Naturvårdsarter som missne, borsttåg (NT), tjäder, kungsfågel (VU), mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), buskskvätta (NT) och vanlig padda.

Ett kompletterande andra fältbesök gjordes för en alternativ vägdragning. Vid besöket identifierades inga naturvärdesobjekt.

Dela:
Relaterade referenser