Inför kommande exploatering fanns i området Motormannen behov av en naturvärdesinventering enligt SIS-metod. Området utgjordes av gamla kulturmarker som antingen exploaterats, skötts på ett parkliknande sätt eller sedan länge har växt igen. Flera rödlistade fåglar har siktats i området men inga av dessa bedömdes vara knutna till området. Spärrgrenig men relativt ung ask finns i området liksom små rester av hagmarksflora. Grov gammal tall påträffades också vilket gjorde att en del av skogen bedömdes ha visst naturvärde (klass 4).

Dela:
Relaterade referenser