I uppdraget för Svenljunga kommun utarbetades underlag för en kommunal naturvårdsplan. Underlaget togs fram i två steg. Förstudien gjordes över hela kommunen och fältinventeringen genomfördes av kommunens mark och i övriga värdefulla ängs- och betesmarker.

Förstudie

I steg ett utfördes en förstudie över hela kommunen, som resulterade i en heltäckande klassning av naturvärdesobjekt med klasserna 1, 2 och 3. I förstudien kartlades sammanlagt 1 087 naturvärdesobjekt som klassificerades enligt följande fördelning: 26 objekt med klass 1, 416 objekt med klass 2 samt 645 objekt med klass 3. Förstudiearbetet inkluderade även framtagande av en förslagslista på kommunala ansvarsarter. Förstudien har genomförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014 samt SIS-TR 199001:2014) på förstudienivå. I arbetet användes underlag från bland annat ArtDatabanken, Skogsdataportalen, Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Jordbruksverkets databas TUVA och tidigare genomförda inventeringar i kommunen. Inventeringsområdet flygbildstolkades med infraröda flygbilder och dessutom studerades ortofoton.

Fältarbete

I steg två genomfördes fältinventering av prioriterade naturvärdesobjekt. I fältinventeringen ingick 33 objekt belägna på kommunens mark samt 109 objekt som utgjordes av prioriterade ängs- och betesmarker. Inventeringen resulterade i att sammanlagt 143 naturvärdesobjekt bedömdes uppnå klass 1,2 eller 3. Metodiken följer svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014).

Dela:
Relaterade referenser