I det här uppdraget gjorde Ecocom flera undersökningar som underlag till påverkansbedömning i miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför planerad fjärrkylaanläggning.

Uppdraget innehöll en vegetationskartering av botten, bottenfaunaprovtagning samt kemisk provtagning i sediment.

Den planerade anläggningen kommer att nyttja sjövatten som direkt frikyla, vilket innebär att vatten i hamnen pumpas upp för direkt kylning av fastighetens kylsystem.

Undersökningsområdet omfattade den inre och yttre delen av Kalmar hamnområde. Hamnen nyttjas idag framförallt som småbåtshamn för fritidsbåtar, men har under historisk tid, särskilt under 1800-talet, spelat en viktig roll för handel.

Dela:
Relaterade referenser