Nybro kommun önskar ta ett grepp på området kring Linnéasjön med fokus på Linneamaden. Kommunen vill tillgängliggöra området för rekreation men samtidigt bevara de värden som finns för biologisk mångfald (t ex fåglar och insekter). I rekreationsaspekten ingår bl a att badvattnet håller tillräcklig kvalitet och man önskar därför reducera förekomst av E. choli i vattnet.

I dagsläget är Linneamaden som ligger centralt i Nybro stad igenvuxen och har ett ej fungerande sandfilter. Ecocom utförde grundläggande NVI:er GIS analyser med höjdskillnader och flygbildtolkning för att komma fram till ett förslag som Nybrokommun kan gå vidare med.

Åtgärdsförslag, ritning

inflöde till maden

Dela:
Relaterade referenser