Under 2017 gjorde vi kompletterande inventeringar av flygplatsområdet som då hade inventerats översiktligt och med insektfällor redan 2016. Större delen av området utgörs av gräsmark som sköts genom klippning men det finns även gott om sandmiljöer och tallskog. Liksom många infrastrukturmiljöer hyser Luleå flygplats relativt höga naturvärden och vi fann bland annat de rödlistade arterna månlåsbräken och höstlåsbräken och såg även mycket av den fina arten kattfot. Området har även en spännande markhistorik med laxfiske, marktvist, renbete och brand innan flygplatsen byggdes 1939. Inventeringarna låg till grund för en skötselplan som syftade till att ge förslag på hur en modifierad skötsel som kan gynna den biologiska mångfalden. En utbildning hölls även med fälthållningspersonalen i hur de kan stärka och utveckla befintliga naturvärden.

Dela:
Relaterade referenser