På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län har vi utvecklat en uppföljningsplan för den rödlistade dagfjärilen svartfläckig blåvinge, Phengaris arion, vid de fem kända lokalerna i länet. Uppföljningsplanen är underlag för kommande övervakningar av arten med avseende på metodik, arbetsinsats och tidsramar och med vilka intervall övervakningen kommer att genomföras. Uppföljningsplanen är en del i Länsstyrelsens arbete med uppföljning av skyddade område och åtgärdsprogram för hotade arter. Inventeringsresultaten ska i förlängningen kunna ge information om artens populationsutveckling i länet. Inventeringen är även tänkt att användas inom den biogeografiska uppföljningen av svartfläckig blåvinge och ska ligga till grund för utvärdering av artens bevarandestatus och utveckling i Södermanlands län samt nationellt.

De fem kända lokalerna i länet ska övervakas med en gemensam metodik under en serie av år för att erhålla värdefulla data. Utifrån dessa data är målet att utläsa vilka parametrar som inverkar på artens populationsstorlek och bevarandestatus vid varje enskild lokal. En kontinuerlig övervakning ger värdefulla data över populationernas fluktuation i antal individer, förmåga till spridning, påverkan av väder, hävdtryck och betesperioder. Inhämtad data kan användas för att optimera skötsel och hävdregim för varje lokal.

Svartfläckig blåvinge, Foto Daniel Segerlind

Svartfläckig blåvinge. Foto Daniel Segerlind

Dela:
Relaterade referenser