Ecocom har inventerat träd längs väg 140 på Gotland där en ny gång- och cykelväg ska byggas. Inför upphandling av entreprenör har Trafikverket gett Ecocom i uppdrag att märka ut träd och alléer längs sträckan, klassificera träden samt ta fram förslag på viten om träden skadas eller måste tas ned.

Dela:
Relaterade referenser