På uppdrag av PolyPeptide Laboratories AB utfördes inventerades ett trädbestånd på företagets fastighet inför en planerad byggnation. Beståndet står i en parkmiljö och är troligtvis rest av trädgård som tillhörde gammal direktörsvilla. Inventeringen kompletterades med en artskyddsutredning för att bedöma om dispens behöver sökas enligt artskyddsförordningen.

Trädinventeringen följde den nationella metoden för inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Inventeringen utfördes enligt upplägg från Länsstyrelsen i Kalmar län där en applikation har installerats på en handdator med aktuella parametrar.

Resultatet innebar att 29 träd inventerades och bedömdes. Bland dem hittades tre särskilt skyddsvärda träd, varav en plantan klassades som jätteträd (över 3,14 m i omkrets). Inga av de funna arterna bedömdes beröras av artskyddsförordningen och Ecocom bedömde att ingen dispens behöver sökas vid byggnation.

Dela:
Relaterade referenser