Under 2016 utfördes en trädinventering i Borgholms stad samt dess närområde. I inventeringen deltog både en biolog och en arborist. Ett uttalat syfte med uppdraget var att ta fram en trädvårdsplan som inkluderade både naturvärden kopplade till träd samt arboristiska aspekter som vitalitet, hot/problem/skador, risk för personskada/materiella skador och skötsel. Inventeringen av träd följde Naturvårdsverket metod för inventering av skyddsvärda träd.

Sammanlagt beskrevs 687 träd i inventeringen. Flera områden med höga naturvärden kopplade till skyddsvärda träd identifierades. I dessa områden påträffades även rikligt med rödlistade arter, exempelvis eklackticka (EN), tårticka (VU), räfflad nagelskivling (NT), gammelekslav (VU), pälsticka (VU), hjälmbrosklav (NT) och rosa lundlav (VU).

I trädvårdsplanen sammanfattas information om åtgärder för att bevara och stärka stadens naturvärden knutna till träd. Här framhålls också grönstrukturer med prioriterad betydelse den ekologiska funktionen på landskapsnivå. Träd med särskilda risker för människor och materiella värden lyfts särskilt fram och lämpliga åtgärder anges. I trädvårdsplanen finns även formulerade förslag på riktlinjer för hur träd ska behandlas i planering och prövningar.

I uppdraget ingick även att ta fram en pedagogisk skiss över naturvårdsanpassad skötsel at träd. Ecocom anordnade även en utbildningsdag där resultatet från trädvårdsplanen förmedlades både genomföreläsning och vid en fältvandring.

Dela:
Relaterade referenser