På uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län utvecklade vi en uppföljningsplan för den rödlistade hopprätvingen trumgräshoppa, Psophus stridulus, vid sju kända lokalerna i länet. Uppföljningsplanen utgör underlag för kommande övervakningar av arten med avseende på metodik, arbetsinsats, tidsramar och intervall.

De lokaler som ingår i uppföljningsplanen är Fröberga, Åsa, Himlingeåsen, Kvarnstugan, Långmaren, Nynäs och Kärr. Lokalerna Nynäs, Långmaren och Himlingeåsen är skyddade både som naturreservat och Natura 2000-områden medan Åsa ingår i Natura 2000-område.

Syftet med arbetet var att skapa ett underlag som kan användas under en längre tid för att se förändringar i populationsstorlekar och troliga faktorer till förändringar.

Fem av lokalerna kommer enligt uppföljningsplanen att inventeras med hjälp av märkning/återfångst, medan de resterande lokalerna inventeras med hjälp av linjetransekträkning.

Trumgräshoppshanne Foto Daniel Segerlind

Trumgräshoppshanne. Foto Daniel Segerlind

Dela:
Relaterade referenser