I ett större uppdrag för ett torvtäktsföretag utför Ecocom recipientkontroll i flera torvtäkter. Provtagningarna görs enligt de kontrollprogram som finns upprättade för varje täkt.

Vid provtagningarna tas vattenprover vid ingående och utgående vatten och vid punkter inne i torvtäkten. Vattnet analyseras sedan avseende bland annat pH, alkalinitet, konduktivitet, TOC, suspenderade ämnen, totalkväve, ammoniumkväve, nitratkväve och totalfosfor.

Provtagningarna görs av diplomerade provtagare på Ecocom.

Provtagningen görs flera gånger per år vid varje täkt.

Dela:
Relaterade referenser