En artskyddsutredning eller utredningar av skyddade områden blir aktuella i de flesta projekt där förändring sker av den befintliga markanvändningen. I korthet behöver exploatören kunna redovisa om det förekommer skyddade arter eller biotoper inom det område som påverkas och vilken effekt påverkan får på de aktuella arterna eller biotoperna.

I Sverige utgår mycket av artskyddet från Art- och habitatdirektivet (rådets direktiv 92/43/EEG) som är införlivat i den svenska lagstiftningen via Artskyddsförordningen. Ett centralt begrepp i artskyddsbestämmelserna är begreppet ”gynnsam bevarandestatus”. Art- och habitatdirektivet redovisar både en lista över de arter och de livsmiljöer (naturtyper) för vilka medlemsländerna måste tillse att gynnsam bevarandestatus upprätthålls. Det ekologiska nätverket Natura 2000 utgör ett nätverk av områden som krävs för att utpekade arter enligt direktivet långsiktigt skall kunna upprätthålla gynnsam bevarandestatus och därför långsiktigt finnas kvar inom EU.

De arter som är upptagna i Artskyddsförordningen är skyddade genom fridlysning. Detta innebär att man inte avsiktligt får döda, skada eller störa de aktuella arterna. Fridlysningen skall inte sammanblandas med om en art är rödlistad. Rödlistning innebär inte något formellt skydd för arten utan beskriver endast risken att arten skall försvinna ur den svenska faunan i framtiden. På detta sätt kopplar dock rödlistningen nära till om arten har gynnsam bevarandestatus eller ej.

För att kunna genomföra en artskyddsutredning krävs följande:

  • Tillräckliga underlag om arters utbredning och skyddade områden
  • Kännedom om förekomst av viktiga livsmiljöer t ex reproduktionslokaler för aktuella arter
  • Kunskap om befintlig lagstiftning och vilka arter och livsmiljöer som är skyddade
  • Kunskap om arternas ekologi för att bedöma effekter
  • Kunskap om påverkan på arten riskerar att förändra artens bevarandestatus på biogeografisk nivå

 

Dela:
Relaterade referensuppdrag