Effektanalys och skyddsåtgärder är den praktiska tillämpningen av artskyddsutredningen. När man vet vilka arter som riskerar att påverkas av en exploatering är det dags att fundera på hur påverkan kan minimeras och vilka åtgärder man kan genomföra för att undanröja eller i värsta fall för att kompensera för naturförluster. Att kunna redovisa effekter och skyddsåtgärder eller hur man kan kompensera för den effekt som verksamheten får är numera standard i de flesta prövningar.

Att genomföra en effektanalys med förslag på funktionella skyddsåtgärder kräver kompetens inom de aktuella arternas ekologi. De flesta arter har flera olika behov som måste uppfyllas för att arten skall kunna fullgöra sin livscykel; många artgrupper t ex groddjur använder helt olika miljöer för reproduktion, födosök och övervintring. Detta innebär att samtliga områden måste finnas tillgängliga för att arten inte skall påverkas. Om det är reproduktionsområden som är bristvaran i landskapet, så hjälper det inte arten att skapa fler födosöksområden om reproduktionsområdet försvinner. För många arter uppkommer också risker endast under en begränsad del av året. Man behöver veta vilka behov arterna har under den tid de befinner sig i det aktuella området för att föreslå realistiska och fungerande skyddsåtgärder.

En effektanalys kan med fördel utföras som en livscykelanalys genom att kartlägga tillgången på områden som uppfyller artens centrala behov. Utifrån en sådan kartläggning går det att identifiera vilka de begränsade resurserna är i landskapet och var eventuella skyddsåtgärder kan sättas in.

Det är inte ovanligt att verksamheten får kravet att en uppföljning i form av ett kontrollprogram skall utföras. Kontrollprogrammet kan då lämpligen inriktas på att mer ingående följa upp verksamhetens effekter och ligga till grund för väl utformade eller ytterligare skyddsåtgärder.

Dela:
Relaterade referensuppdrag