Våra tjänster inom Fältekologi:

Artinventeringar

Ecocom gör årligen ett stort antal mycket specialiserade artinventeringar där vi undersöker vissa arter eller artgrupper. Vi arbetar med de flesta terrestra och limniska artgrupper. Fåglar, fladdermöss, kärlväxter, kryptogamer, insekter, grod- och kräldjur, fisk och musslor är bara några exempel. Läs mer

Miljöövervakning

För att följa upp hur en art eller miljö utvecklas över tid behöver man återkommande undersöka tillståndet för arten eller biotopen. Övervakning ställer särskilt stora krav på kvalitet då uppföljningar bör utföras med samma metod och med lämpliga intervall för att kunna jämföra mellan år och upptäcka trender. Läs mer

Naturinventeringar

Naturinventeringar är ett brett begrepp som innebär att man undersöker ett geografiskt område och klassificerar och värderar ingående delområdens naturvärden. Generellt är att naturvärdesinventeringar ofta bygger på en kombination av bedömning av förekommande arter och viktiga strukturer. Det finns många olika metoder, men den på senare tid mest använda metoden i landmiljö är SIS-standardmetod för Naturvärdesinventering (NVI). Läs mer

Provtagning i mark och vatten

Ecocom utför regelbundet provtagningar i mark och vatten särskilt med koppling till ekologiska bedömningar. Kännedom om det kemiska tillståndet i jord eller vatten (eller luft) är betydelsefullt i samband med identifiering av förorenade områden, för att veta hur lämpliga åtgärder skall utformas eller för att förutsäga eller optimera för vissa arter. Läs mer

Få offert från oss
Dela:
Relaterade referensuppdrag