Miljöövervakning innebär att upprepad undersökning sker med regelbundna intervall på ett urval av lokaler. Det som skiljer övervakning från enstaka inventeringar är syftet. I ett övervakningsprojekt vill man kunna se trender eller förändringar i mätvärden för olika lokaler och helst också för övervakningsområdet som helhet. Detta ställer krav på tillräckligt dataunderlag för att kunna genomföra de statistiska analyser som krävs för att det skall vara möjligt att avgöra om en förändring verkligen har detekterats.

För tillståndspliktiga projekt genomförs ofta miljöövervakning inom ramen för verksamhetens kontrollprogram. Vanliga kontrollprogram inom vindkraft eller täktverksamhet är bland annat uppföljning av påverkan på fåglar, fladdermöss, eller recipentprovtagning.

I en miljöövervakning är det viktigt att de upprepade undersökningarna utförs med en standardiserad metod. Om man skulle utföra undersökningar med olika metoder vet man däremot inte om ett resultat beror på förändringen i metodik eller om det skett en verklig förändring.

Miljöövervakningar kan också utföras med mycket olika detaljeringsnivå och olika omdrev. Medan en kemisk provtagning kanske behöver utföras månadsvis, eller i vissa fall ännu oftare, kan en biologisk uppföljning av artförekomst utföras med intervall på flera år.

En biologisk övervakning som inriktas på att följa upp vissa utvalda arter kan inbegripa ett större eller mindre antal utvalda lokaler. Miljöövervakning har därför viktiga kopplingar till landskapsekologiska frågeställningar. Det handlar om vilka lokaler som skall väljas ut för att möjliggöra en uppföljning av tillståndet hos en art eller en biotop.

 

Dela:
Relaterade referensuppdrag