Ecocom utför regelbundet olika typer av Naturinventeringar.  Naturvärdesinventering är i grunden ett sätt att klassificera och kategorisera ett mark- eller vattenområdes olika ingående delområden efter t ex vegetationssamhälle, förekomst av värdefulla strukturer eller andra parametrar. Vilken metod man väljer beror därför på område och syftet med undersökningen. Vi arbetar med SIS-metodiken för NVI men också med flera andra metoder när dessa är applicerbara. Naturinventeringar vi genomför är bland annat:

  • Naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS (SS199000:2014)
  • Biotopkartering av vattendrag
  • Inventering av värdefulla träd
  • Natura 2000
  • Vegetationstyper i Norden (ViN)
  • Nyckelbiotopsinventeringen

En naturvärdesinventering ger svar på frågor om vilka biotoper och arter (beroende på fördjupningar) som förekommer inom undersökningsområdet. Med utgångspunkt från inventeringen kan särskilt värdefulla områden eller artförekomster identifieras enligt bedömningsgrunderna i den metod som använts. Undersökningen kan emellertid endast ge information om undersökningsområdet.

För att få en uppfattning av om de identifierade miljöerna eller arterna är betydelsefulla i ett större perspektiv kan det vara nödvändigt att göra en kompletterande landskapsanalys, vilket kan fungera om tidigare undersökningar gjorts i närheten. Man kan också gå vidare genom att inventera ett flertal lokaler inom ett större geografiskt område, som då tillsammans ger en bild det ursprungliga områdets värde i relation till omgivande marker. Man har då börjat arbeta i riktning mot en naturvårdsplan.

Dela:
Relaterade referensuppdrag