Våra tjänster inom Miljöansökningar:

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillstånd

Den som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en miljöfarlig verksamhet (se 9 kap. miljöbalken) behöver ta fram ett dokument som kallas miljökonsekvensbeskrivning, MKB. En MKB ska också ingå i en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. miljöbalken) och verksamheter eller åtgärder inom skyddade områden (enligt 7 kap. miljöbalken). MKB-dokumentet är en del i att bedöma miljökonsekvenserna av en verksamhet och ligger till grund för tillståndsmyndighetens beslut. Ecocom erbjuder en helhetslösning för hela processen där både utredningar, miljöbedömningar, samrådsunderlag (SU), tillståndsansökan, eventuella kompletteringar och bemötanden av yttranden ingår.

Utredningar i samband med MKB

För miljöbedömningen görs tidigt en kartläggning av vilka utredningar som kommer att behövas. Det kan röra sig om till exempel naturvärdesinventeringar, fågel- och fladdermusinventeringar, landskapsanalys, hydrologi, boendemiljö och arkeologi. Ecocom har lång erfarenhet av att göra olika inventeringar med inriktning på naturvärden, något som är en stor fördel i MKB-arbetet. Vi vet vilka utredningar som krävs av tillståndsmyndigheterna, när de ska genomföras och på vilket sätt – för en sammanhållen bedömning av miljökonsekvenserna.

Samrådsunderlaget (SU)

Den första sammanställningen som tas fram i MKB-processen är samrådsunderlaget, SU. SU innehåller uppgifter om verksamhetens lokalisering, utformning och omfattning och den förutsedda miljöpåverkan. Eftersom det här materialet kommer att ligga till grund både för myndigheters och allmänhetens synpunkter är det viktigt att underlaget skrivs på ett korrekt och lättfattligt sätt.

Viktigt med kommunikation

Under hela MKB-processen är det viktigt att kommunicera på ett ändamålsenligt vis för att öka förståelsen hos allmänheten och berörda kring det planerade projektet. Särskilt viktigt blir samrådsmötet som ofta är berörda parters verkliga chans att ställa frågor och komma med synpunkter.

Efter samrådsmötena med allmänheten och tillsynsmyndigheterna sammanställer vi synpunkterna och bemöter yttranden.

Kompletteringar och kontrollprogram

Myndigheten kan sedan fatta beslut om kompletteringar som behöver göras i ansökan eller MKB:n. Alla verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken ska bedriva egenkontrollprogram (26 kap Miljöbalken och Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901). Det innebär att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera, kontrollera och undersöka att organisation, teknisk utrustning och administration följer miljöbalkens krav. I enskilda fall kan tillsynsmyndigheten förelägga om kontrollprogram i specifika frågor som t.ex. påverkan på enskilda djurarter i verksamhetens närområde.

En miljöbedömning med MKB ska även göras för vissa planer och program som upprättas av myndigheter eller kommuner.

Få offert från oss
Dela:
Relaterade referensuppdrag