En naturvårdsplan kan göras för både större och mindre geografiska områden. Naturvårdsplanen är ett redskap för att arbeta med områdets ekologi, vanligen med syfte att bevara eller utveckla särskilt utvalda värden, t ex arter eller miljöer (biotoper). Naturvårdsplaner tas numera ofta fram både av regionala myndigheter, kommuner och företag eller privata markägare med större markinnehav. Planen är en viktig del av organisationens hållbarhetsarbete. Ett exempel på ett naturvårdsplan för ett begränsat område är t ex den skötselplan som finns för varje naturreservat.

Viktiga steg i naturvårdsplaneringen

  1. Dokumentera vilka värden som finns i området
  2. Gör upp en målsättning för området
  3. Avgränsa delar av området, ev med olika delmål
  4. Åtgärdsplan för att nå målet
  5. Genomförande av åtgärder, enligt plan (t ex skötsel)
  6. Uppföljning

I ett större område, t ex för en hel kommun som vill arbeta med sina naturområden, är diskussionen kring målsättning och prioriteringar särskilt viktigt. Det som skiljer naturvårdsplanen från en naturvärdesinventering är att inventeringen endast syftar till att dokumentera kunskap, medan naturvårdsplanen skapar en målsättning för ett vidare arbete. Naturvärdesinventeringar och fördjupade artkarteringar är därför ofta ett viktigt moment som sker inför, under, eller som uppföljning av naturvårdsplaneringen.

Dela:
Relaterade referensuppdrag